Blog

Es busqquem dos sitemes de ventilació per una demolició de terra de formigó a l’interior de nau i col.locació de nou formigó amb assecatge.
-Es busca sitema d’extracció de pols (extractor) per la fase deconstrucció, i esw busca o extractor o ventilador per la fase formigonat que ajudi a la renovació de l’aire extraient l’aire humit i evitant condesacions.

Aprofito per a una aaltra obra, preguntar si disposeu d’algun sitema petit d’elevació tipus tisores (no toro, carretilla) per fer petites carrgues i elevar-les a 2m, d terra a la part superior de moll de carregua.